شهریور ماه

شناسایی

اول شهریور ماه تا اول مهر ماه 1400
مهر ماه

ارزیابی و انتخاب

اول مهر ماه تا اول آبان ماه 1400
آبان ماه

برگزاری جلسات ارزیابی

اول آبان ماه تا اول بهمن ماه 1400
بهمن ماه

2 بهمن ماه

روز برگزاری جشنواره