شهریور ماه

شناسایی

اول شهریور ماه تا اول مهر ماه 1401
مهر ماه

ارزیابی و انتخاب

اول مهر ماه تا اول آبان ماه 1401
آبان ماه

برگزاری جلسات ارزیابی

آبان ماه تا بهمن ماه 1401
بهمن ماه

بهمن ماه

روز برگزاری جشنواره