شهریور ماه

شناسایی

اول شهریور ماه تا اول مهر ماه 1402
مهر ماه

ارزیابی و انتخاب

اول مهر ماه تا اول آذر ماه 1402
آبان ماه

برگزاری جلسات ارزیابی

آذر ماه تا بهمن ماه 1402
بهمن ماه

بهمن ماه

روز برگزاری جشنواره