شهریور ماه

شناسایی

اول شهریور ماه تا اول مهر ماه 1400
مهر ماه

ارزیابی و انتخاب

اول مهر ماه تا اول آبان ماه 1400
آبان ماه

برگزاری جلسات ارزیابی

آبان ماه تا اسفندماه 1400
اسفند ماه

16 اسفندماه

روز برگزاری جشنواره