فرم پیش ثبت نام در جشنواره

پیش ثبت نام به هیچ وجه به منزله حضور در جشنواره نیست. کمیته ارزیابی جشنواره، پس از بررسی اولیه فرم پیش ثبت نام در صورت احراز شرایط کاربرگ خوداظهاری را برای متقاضیان ارسال خواهند نمود.

    سال معرفی نوآوری