اعلام حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری از دومین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی

اعلام حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری از دومین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی

معاونت معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهمترین مراکز تأثیر گذار بر فرایند توسعه علم و به کارگیری آن در صنعت، از دومین جشنواره نوآوری محصول برتر ایرانی اعلام حمایت نمود.